Wspólnotowy system rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych cz.V materiały radioaktywneR.Jordan: Komisja proponuje stworzenie jednego systemu rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych, obowiązującego w całej Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej. Transport materiałów promieniotwórczych podlega podstawowym normom bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego, określonym w dyrektywie Rady 96/27/Euratom z dnia 13 maja 1996 r., a także wymogom określonym w dyrektywie 2008/68/WE z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Biorąc jednak pod uwagę, że transport jest działalnością mającą bardzo często charakter transgraniczny, należy rozważyć uregulowanie transportu lądowego materiałów radioaktywnych również na szczeblu wspólnotowym. Z tego względu Komisja proponuje ustanowienie wspólnotowego systemu rejestracji, przenosząc w ten sposób część uprawnień wykonawczych na Komisję Europejską. Dzięki temu zastępuje się krajowe procedury w zakresie sprawozdawczości i wydawania zezwoleń dla przewoźników materiałów promieniotwórczych jednym systemem rejestracji do celów transportu, co przyczynia się do uproszczenia procedury, zmniejszenia obciążeń administracyjnych i zniesienia barier przy wchodzeniu nowych podmiotów na rynek. Jednocześnie we wniosku dotyczącym rozporządzenia utrzymuje się dotychczasowe wysokie poziomy ochrony pracowników i ogółu społeczeństwa przed promieniowaniem. Wniosek Komisji zapewnia istotne uproszczenie procedur rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych poprzez ustanowienie wspólnotowego systemu rejestracji. We wniosku Komisji określa się działania, jakie należy podjąć w przypadku niespełnienia przez przewoźnika wymogów niniejszego rozporządzenia. Należy przyjąć bardziej restrykcyjne stanowisko niż Komisja, by w przypadku, gdy przewoźnik nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym niezgodność została ujawniona, natychmiast wstrzymywał transport materiałów promieniotwórczych przez danego przewoźnika oraz stosował środki egzekucyjne wchodzące w zakres ram prawnych danego państwa członkowskiego, w zależności od wagi niezgodności z przepisami dla bezpieczeństwa i udokumentowanego dotychczasowego przestrzegania przepisów przez przewoźnika. O wszystkich przypadkach niezgodności z przepisami powiadamia się inne państwa członkowskie i Komisję. Po podjęciu przez przewoźnika wszystkich niezbędnych działań może on wznowić swoją działalność we Wspólnocie. W opinii zaleca się, by w przypadku niezgodności przewoźnika z przepisami niniejszego rozporządzenia właściwy organ danego państwa członkowskiego powiadamiał o tej niezgodności nie tylko przewoźnika i organy innych państw członkowskich, do których przewoźnik miał dokonywać przewozu, ale również wszystkie państwa członkowskie. System ustanowiony na szczeblu wspólnotowym wymaga przejrzystej komunikacji między wszystkimi członkami Wspólnoty. We wniosku Komisji nie określono procedury na wypadek wystąpienia błędu administracyjnego w procesie wydawania zezwolenia. Zezwolenia są wydawane przez odnośne właściwe organy i nie można zlekceważyć możliwości wystąpienia błędu. Z tego względu wzywa się posłów do dokładniejszego rozważenia możliwości związanych z taką procedurą. W rozporządzeniu należy określić dokładną datę aktów wykonawczych ustanawiających elektroniczny system rejestracji przewoźników (ESCReg), aby zapewnić terminowe wdrażanie prawodawstwa. Ponadto w opinii sugeruje się, by Komisja Europejska poinformowała Parlament o funkcjonowaniu i skuteczności systemu ESCReg w terminie trzech lat po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie, a następnie, co pięć lat składała sprawozdanie. Sprawozdanie zawiera ocenę dostępności, funkcjonalności, stabilności, bezpieczeństwa i łatwości obsługi, a także ocenę wdrażania wymogów zapewnienia zgodności, o których mowa w art. 7.

L.McAvan: Bardzo dobry projekt sprawozdania. Do tej pory nie ma na szczęście żadnych wypadków związanych z transportem materiałów promieniotwórczych natomiast to nie znaczy, że nie trzeba mieć na uwadze zastosowania najwyższych standardów środowiskowych by chronić ludzi. Jest to istotny problem dla społeczeństwa. Każde państwo członkowskie musi zapewnić pełne bezpieczeństwo w transporcie materiałów promieniotwórczych.

C.Davis: Bardzo dobry projekt sprawozdania. Propozycje Romany Jordan są bardzo dobre w kwestii regulacji i wzmocnienia siły właściwych organów, które miałyby kompetencje w zawieszeniu działalności przewoźników do momentu wyjaśnienia nieprawidłowości.

M.Rivasi: Problem jest o wiele poważniejszy niż to, co wynikałoby tylko z formularza rejestracji przewoźników. Należy działać w kierunku zwiększania bezpieczeństwa. Należy rozróżnić rodzaje materiałów promieniotwórczych.

R.Sieber: Wszyscy zgadzają się z tym, że powinniśmy mieć wspólne zasady bezpieczeństwa. Należy zachować standardy. Należy pamiętać, że mamy możliwość dowolnego wyboru dostawcy energii. Niektóre państwa członkowskie odrzucają energię jądrową, jako źródło energii. Moglibyśmy doprowadzić tutaj do pewnych problemów politycznych. Żadne państwo członkowskie nie może zostać zmuszone do przyjmowania prawa dla swojego państwa. Zasada subsydiarności musi być zinterpretowana w szerokim zakresie.