Wspólnotowy system rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych cz.IV materiały radioaktywneSprawozdawca R.Jordan: Transport materiałów promieniotwórczych podlega podstawowym normom bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego, określonym w dyrektywie Rady 96/27/Euratom z dnia 13 maja 1996 r., a także wymogom określonym w dyrektywie 2008/68/WE z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Należy rozważyć uregulowanie transportu lądowego materiałów radioaktywnych również na szczeblu wspólnotowym.

Niebezpieczne materiały radioaktywne

Niebezpieczne materiały radioaktywne

W przypadku niezgodności przewoźnika z przepisami niniejszego rozporządzenia, właściwy organ danego państwa członkowskiego powinien powiadamiać o tej niezgodności nie tylko przewoźnika i organy innych państw członkowskich, do których przewoźnik miał dokonywać przewozu, ale również wszystkie państwa członkowskie. Uważa się, że system ustanowiony na szczeblu wspólnotowym wymaga przejrzystej komunikacji między wszystkimi członkami Wspólnoty. W rozporządzeniu należy określić dokładną datę aktów wykonawczych ustanawiających elektroniczny system rejestracji przewoźników (ESCReg), aby zapewnić terminowe wdrażanie prawodawstwa.

Komisja Europejska: W 2002 roku odbyło się orzeczenie Trybunału gdzie mówiono o kwestiach prawnych. Komisja posiada szerokie kompetencje, aby ustanowić na rzecz zdrowia system certyfikacji i rejestracji, który musi być stosowany przez państwa członkowskie. Tego rodzaju aktem legislacyjnym jest działanie mające na celu uzupełnienie podstawowych norm bezpieczeństwa i standardów dla zdrowia. Ten zapis jest odpowiednią podstawą prawną. Komisja proponuje stworzenie jednego systemu rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych, obowiązującego w całej Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej.