Wspólnotowy system rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych cz. III materiały radioaktywneSprawozdawca B. Kovacs: Zapisy zaskutkują wprowadzeniem podstawowych zasad BHP. Ważny jest jednolity system rejestracji. Przyczyni się to do wysokiej ochrony i ułatwienia rejestracji. Potrzebne są kryteria udzielania rejestracji. Potrzebny jest dobry system elektroniczny. Transport transgraniczny powinien być ułatwiony. Niezbędny jest system zgodny z zasadami bezpieczeństwa. Potrzebny jest system rejestracji dla przewoźników, którzy transportują materiały radioaktywne drogą morską i lotniczą. Ważne jest usunięcie barier, dla konkurencyjności. Trzeba ograniczyć ciężar administracyjny.

K. Karins: System jest absolutnie konieczny. Trzeba bronić obywateli UE przed promieniowaniem jonizacyjnym. Ważne, by kraje trzecie stosowały się do prawa obowiązującego na terenie UE, kiedy operują na tym rynku.

A. Vidal-Quadras: Projekt stawia cel, by poprawić kryteria bezpieczeństwa. Ważne jest zdrowie pracowników przewożących towary promieniotwórcze. Potrzebne jest wyeliminowanie zbędnej biurokracji. Trzeba wyeliminować standardy krajowe i przejść na jednolity system UE. Dyrektywa Euroatom ustanawia wstępne wymogi bezpieczeństwa. Trzeba jednak wzmocnić ten aspekt.

R. Jordan: Ujednolicony system jest słuszną propozycją. Potrzebny jest mniejszy balast biurokratyczny. Potrzebne są dobre akty prawne. Ważna jest kwestia kosztów tego systemu.

Komisja Europejska: Podstawowe standardy określa dyrektywa Euratom. Transport również pod to podlega. Ważne jest jednolite podejście, to ułatwi procedury. Jeżeli chodzi o transport lotniczy – są już odpowiednie przepisy dotyczące tego rodzaju transportu. Potrzebne są wspólne zharmonizowane przepisy.