Postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi materiały radioaktywnePostępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi

Sprawozdawca Pavel Poc

Dyrektywa, która zaproponowano stanowi dobre ramy prawne. Musi być zapewnione bezpieczeństwo składowania odpadów z materiałów radioaktywnych. Należy podjąć działania, aby chronić ludzi i środowisko. Należy opracować konkretne zasady i stanowiska, gdzie można składować odpady jądrowe. Obecnie jest od 40% do 80% mixu energetycznego w różnych państwach europejskich. Obecne niektóre składowiska powinny być zastąpione nowymi.

Paolo Bartozzi Dyrektywa zmierza do ujednolicenia ram prawnych. Wpisuje się ona już w ustanowione normy. Trzeba zagwarantować bezpieczeństwo obywatelom.

Sabine Wils Najważniejsze pytanie dotyczy czy Europa jest w stanie poradzić sobie z odpadami energetycznymi. Państwa członkowskie powinny same podejmować decyzje, co powinno się robić z takimi odpadami. Oczekuje się, aby wszystkie odpady promieniotwórcze były wymienione w tym dokumencie.

Richard Seeber Oczekuje się stworzenia norm bezpieczeństwa, choć są kraje, które zrezygnowały z elektrowni atomowych.

Materiały radioaktywne

Materiały radioaktywne

Istnieją jednak państwa ościenne, które stwarzają zagrożenie dla państw, które zrezygnowały z takich elektrowni. Gospodarka odpadami nie jest tylko wstępną obróbką odpadów. Ważne jest, aby była trwała kontrola tych operacji. KE Analizowana jest sytuacja. Bezpieczeństwo unieszkodliwienia odpadów jest warunkiem pierwszorzędnym. Jeżeli zadba się o bezpieczeństwo, to zminimalizuje się ryzyko. Monitorować trzeba składowiska naziemne, ale również stanowiska pasywne (podziemne). Podstawą tej propozycji jest plan poszczególnych państw członkowskich. Odpady wojskowe – Komisja przegrała obie sprawy i dlatego nie można na razie zająć się tę kwestią.